سرور مجازی فنلاند

پلان 1 0 موجود است

2 گیگ رم اختصاصی
cpu 1 Intel
هارد 20 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 2 0 موجود است

2 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 40 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 3 0 موجود است

4 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 40 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 4 0 موجود است

8 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 80 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 5 0 موجود است

16 گیگ رم اختصاصی
cpu 4 Intel
هارد 160 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوی
لوکیشن فنلاند

پلان 6 0 موجود است

32 گیگ رم اختصاصی
گیگ رم اختصاصی
cpu 8 Intel
هارد 240 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند
تحویل فوی
لوکیشن فنلاند