پلان 1

300,000تومان
ماهانه

2 گیگ رم اختصاصی
cpu 1 Intel
هارد 20 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 2

350,000تومان
ماهانه

2 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 40 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 3

380,000تومان
ماهانه

4 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 40 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 4

560,000تومان
ماهانه

8 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 80 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند

پلان 5

1,250,000تومان
ماهانه

16 گیگ رم اختصاصی
cpu 4 Intel
هارد 160 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوی
لوکیشن فنلاند

پلان 6

2,100,000تومان
ماهانه

32 گیگ رم اختصاصی
گیگ رم اختصاصی
cpu 8 Intel
هارد 240 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری
لوکیشن فنلاند
تحویل فوی
لوکیشن فنلاند